Śledź nas na:Nauki pedagogiczne w reformowaniu systemu edukacji

Badania edukacyjne powinny wyprzedzać podejmowanie ważnych decyzji w polityce edukacyjne, inicjować eksperymenty oraz poddawać naukowej analizie skutki. Transformacja zaś ustrojowa jest zapowiedzą dalszych radykalnych zmian w różnych sferach , poszukiwanie celów bliskich i dalekich. Przyszłość jako wyuczanie jest dla nauk ped. źródłem inspiracji obejmując edukacje szkolną, pozaszkolną, kształcenie dorosłych.

Społeczne uwarunkowania rozwoju edukacji obejmują sytuacje demograficzną, eksplozję informacyjną, wzrost roli nauki i techniki, mobilność, erudycje sytemu, pracy sposoby spędzania czasu wolnego, środki masowej komunikacji społecznej, stan społeczeństwa, przemiany w sferze świadomości społecznej, stan ekonom., ustrojowy, pośredniość zmiany w sferze kultury, nowe idee w naukach społecznych i humanistycznych.

Priorytet badań edukacyjnych powinny one być dziełem: MEN, PAN, PTP. Wielu ekspertów stwierdza, że wśród wielu funkcji badawczych szczególne znaczenie nabiera funkcja prognostyczna. Wiąże się ona w szczególnym stopni z planowaniem rozwoju oświaty i wych. tak w skali regionu jak i całego kraju. Podstawę prognozy stanowi dobra diagnoza, poparta znajomością trendów rozwojowych.

Można zatem płaszczyzny badań zewnętrzną i wewnętrzną, a w nich po kilka sfer i zadań szczegółowych:

 1. płaszczyzna zewnętrzna
  • sfera socjalna
   • demokratyczność i dostępność szkolnictwa
   • wyrównywanie szans edukacyjnych a problem relacji i progów edukacyjnych
   • rozwój i dejonizacja systemów opieki nad dziećmi, młodzieżą i rodziną (polityka rodzinna i młodzieżowa)
  • sfera kulturowa:
   • tradycja a nowoczesność, nowe zjawiska kultury masowej i subkultur.
   • odtworzenie kultury a kreatywność nowego typu (style życia, relacje "być" i "mieć")
   • integracja europejska, tradycja, europejski wymiar edukacji. Ideał wychowawczy w krajach Europy a realizowany w Polsce.
   • wartości trwałe i relatywizm kulturowy
  • sfera społeczno-polityczna
   • wychowanie jako proces rozwoju młodzieży, uwikłany w zmienną rzeczywistość społeczno-polityczną
   • przekształcanie świadomości społecznej i zagrożenia stąd wynikające
   • rozrachunek z przeszłością oraz analiza niebezpieczeństw w ponawianiu starych błędów.
   • szkoła jako środowisko wychowawcze, pluralizm w teorii i w praktyce
   • społeczny stosunek do szkoły i oczekiwania wobec niej
  • sfera ekonomiczna
   • konieczność "zestrojenia syst. edukacji z gospodarką rynkową, jej mechanizmami i warunkami funkcjonowania, nowymi strukturami zatrudnienia"
   • kształcenie ogólne, ekonomiczne, ekologiczne, wychowanie do pracy w edukacja zawodowa.
 2. płaszczyzna wewnętrzna.
  • sfera organizacji badań pedagogicznych
   • Zasady, metody i organizacja badań edukacyjnych oraz ich wdrożenie do praktyki, ewolucja tożsamości pedagogiki w obliczu zmian społ., problem ciągłości , kryteria ocen efektów polityki edukacyjnej
   • rola nauki ped. i doświadczenia eduk. innych krajów, modernizacja polskiej edukacji oraz projektowanie nowoczesnej i efektywnej szkoły.
  • sfera kształcenie, doskonalenia, funkcjonowania nauczyciela
   • nowoczesny i efektywny system edukacji nauczyciela
   • nauczyciel jako podmiot i uczestnik polityki edukacyjnej, problem satysfakcji zawodowej, świadomość ped.
   • warunki pracy i życia nauczycieli ich status, czynniki motywacji do zawodu
   • bariery i propozycje zmian w realizacji pozadydaktycznych funkcji nauczyciela.
   • stosunek nauczycieli i dyrektorów do zjawisk konfrontacji ustrojowej i polityki społ.
  • sfera dydaktyczna
   • kształcenie wg. nowych podstaw programowych i programów autorskich
   • doświadczenia szkół eksperymentalnych, twórczych, niepublicznych i możliwość ich wykorzystania.
   • wypracowanie nowego modelu szkolnictwa zmieniającego problem mobilność i skutków bezrobocia dla edukacji, możliwość integrowania wiedzy ogólnej
   • aspiracje i cele życiowe młodzieży a praktyki ich realizowania
   • zadania, metody wychowania, odpowiedzialność do demokracji i prze demokracje do współpracy
   • współzawodnictwo
   • system szkolnictwa a inspirujące i organizacja oświaty równoległej (nie-szkolnej)
  • sfera opiekuńczo-wychowacza
   • zakres i skuteczność form opieki państwowej i społecznej nad dziećmi i młodzieżą, zmieniające się potrzeby i formy ich zaspokojenia.
   • współdziałanie szkoły i rodziny oraz środowiska rodzinnego w trosce o zdrowie i rozwój młodzieży oraz org. czasu wolnego.
  • sfera edukacji jako systemu społecznego
   • sposób ustalania kierunków i problemów doskonalenia systemów edukacyjnych, uwarunkowania zmian w praktyce edukacyjnej: czynniki wzmacniające i hamujące
   • teoretyczne podstawy zmian reform edukacyjnych, strategii oświatowych, przyczyn nieudolnych i przerwanych reform oraz ich skutki
   • harmonizacja edukacji i jej rola w poznaniu świata
   • edukacja jako zjawisko kulturowe, niejednorodne
   • syst. kierowania, zarządzania i oceniania w edukacji
   • koncepcje kształcenia ogólnego, przedszkolnego, zawodowego, specjalnego, edukacji dorosłych,edukacji akademickiej oraz charakterystyki absolwentów
   • powiązanie szkolnictwa z samorządami terytorialnymi i wspólnotami lokalnymi


Zobacz także